Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm 2018-2019 In
Thứ sáu, 01 Tháng 3 2019 15:40

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN
NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ kế hoạch của Nhà trường về việc triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019, Khoa Ngôn ngữ học xin thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa như sau:

  1. Thời gian nộp báo cáo (dự kiến): 25/3/2019
  2. Thời gian tổ chức Hội nghị (dự kiến): 30/3/2019

Đề nghị các sinh viên tham khảo QUY ĐỊNH HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC và MẤU TRANG BÌA CHÍNH, BÌA PHỤ, TÓM TẮT BÁO CÁO theo quy định của Nhà trường tại đây.

Xin trân trọng thông báo và đề nghị các sinh viên tích cực triển khai các đề tài như đã đăng ký và nộp báo cáo về Khoa theo kế hoạch nêu trên.

 

KHOA NGÔN NGỮ HỌC