Một số giấy chứng nhận cho học viên sau đại học In
Viết bởi Administrator   
Thứ tư, 10 Tháng 11 2010 08:23

                                                

  1. Giấy chứng nhận bảo vệ luận văn                                         Tải tài liệu 
  2. Giấy chứng nhận học viên cao học                                       Tải tài liệu 
  3. Mẫu bảng điểm cao học (tín chỉ - trước khi bảo vệ)                Tải tài liệu 
  4. Mẫu xác nhận điểm (tin chỉ) – môn chung                             Tải tài liệu 
  5. Mẫu xác nhận điểm (tín chỉ)                                                 Tải tài liệu