Công việc bảo vệ khóa luận khóa QH 2013-X và QH 2014-X In
Thứ tư, 07 Tháng 6 2017 13:46

KẾ HOẠCH CHẤM KLTN KHOÁ QH-2013-X (K58) VÀ QH-2014-X (K59)

 

Khoa Ngôn ngữ học thông báo kế hoạch chấm KLTN của sinh viên K58 & K59 như sau:

1. Thời gian:     Ngày 10/6/2017

2. Địa điểm:      Phòng 301, 302, 303, 304, 305 nhà C

                            Trường Đại học KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Lịch trình:      7h30 - 8h00: Họp phổ biến kế hoạch chung: P.301 nhà C

                          8h00 - 12h00: Các Tiểu ban chấm KLTN (Danh sách các tiểu ban đính kèm tại đây):

                - Tiểu ban 1: P.301 Nhà C        

- Tiểu ban 2: P.302 Nhà C

- Tiểu ban 3: P.303 Nhà C

- Tiểu ban 4: P.304 Nhà C

- Tiểu ban 5: P.305 Nhà C

                12h00-12h30: Các Trưởng tiểu ban họp tại VPK 

 4. Lưu ý:

- Trình tự chấm KLTN do các Trưởng Tiểu ban quyết định tùy theo tình hình thực tế.

-  Mỗi KLTN trình bày tối đa 10 phút và 10 phút thảo luận

-  Điểm của KLTN (đối với hệ ĐCQT) = (x1 + x2 +x3) : 3, trong đó:

                          x1 = điểm của người hướng dẫn

                          x2 = điểm TB của 2 phản biện

                          x3 = điểm TB của các thành viên khác trong tiểu ban.

-  Điểm của KLTN (đối với hệ Chuẩn) = (x1 + x2 +x3) : 3, trong đó:

                          x1 = điểm của người hướng dẫn

                          x2 = điểm của giáo viên phản biện

                          x3 = điểm TB của các thành viên khác trong tiểu ban.

- Điểm chính thức của KLTN được công bố sau khi Hội đồng chấm KLTN đã thông qua.   

- Các sinh viên bảo vệ KLTN có mặt  ở các tiểu ban kể cả trước và sau khi bảo vệ KLTN của mình.

 

Kính mời các thầy/cô và các sinh viên của Khoa Ngôn ngữ học đến dự.

Đề nghị các sinh viên K58, K59 chuẩn bị chu đáo cho buổi bảo vệ KLTN.