Mẫu soạn đề thi In
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI               ĐỀ THI HẾT MÔN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2008-2009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC             Môn thi:
      XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                   Thời gian làm bài:
          ____________                             Loại đề thi: Được/Không được sử dụng tài liệu
                                                            Đối tượng thi: K...... (hệ Chuẩn/hệ CLC)
 
Câu 1: (....... điểm)
 
Câu 2: (....... điểm)
 
Câu 3: (....... điểm)
 
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
            DUYỆT CỦA BỘ MÔN                                       NGƯỜI RA ĐỀ