Hướng dẫn thực hiện quy trình xác nhận giảng dạy và thanh toán giảng dạy In
                           HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
QUY TRÌNH XÁC NHẬN GIỜ GIẢNG VÀ THANH TOÁN GIẢNG DẠY

 Tải tài liệu dưới định dạng văn bản Download tài liệu 
 Tải tài liệu dưới định dạng PDF Download tài liệu

Lưu ý
Tài liệu được lưu ở định dạng PDF, sử dụng phần mềm AcrobatReader để đọc
(Nếu chưa có, bạn có thể vào đây để download)