Sổ tay giảng viên Trường ĐHKHXH-NV năm 2008 In
                                       

Sổ tay giảng viên Trường ĐHKHXH-NV năm 2008 Download dạng văn bản 
Sổ tay giảng viên Trường ĐHKHXH-NV năm 2008 Download dạng PDF

Lưu ý
Tài liệu được lưu ở định dạng PDF, sử dụng phần mềm AcrobatReader để đọc
(Nếu chưa có, bạn có thể vào đây để download)