Mẫu báo cáo thực tập, thực tế (dành cho K51 và các khoá tiếp theo) In
Trường Đại học Khoa học                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Xã hội và Nhân văn                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                   
KHOA NGÔN NGỮ HỌC                                                           ***
---------------------------

                                   BÁO CÁO THỰC TẬP, THỰC TẾ
                        (Mẫu báo cáo dùng cho K51 và các khóa tiếp theo)

Họ và tên sinh viên:  ………………….....,  Nam/Nữ…..……………..……
Sinh ngày………………………………..., Mã số SV……………………..
Lớp …………………...……………......,  Khóa……………….................
Thời gian thực tập, thc tế:  từ ngày....../…./…..đến ngày……./……../…….
Nơi đến thực tập, thực tế:………………………………………………….
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Nội dung công việc thực tập, thực tế………………………………………
………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Kết quả thực tập, thực tế (kèm theo các sản phẩm)*:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
                                                               ……Ngày....... tháng.......năm.....
                                                                            Người báo cáo
                                                                 
                (kí tên)

Nhận xét của cơ sở tiếp nhận
sinh viên đến thực tập, thực tế


 - Tinh thần và thái độ làm việc:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

 -  Kết quả công việc: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

-  Các mặt khác:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

                                                                                       
Người nhận xét
                                                                                      (kí tên và đóng dấu)

(*) Các sản phẩm kèm theo có thể là: báo cáo khoa học, báo cáo sưu tầm điền dã, bài báo được in, copy bản thảobiên tập, hoặc bản thu hoạch từ đợt thực tập, thực tế… 
           
( Download mẫu báo cáo thực tập, thực tế )