Chương trình đào tạo ngôn ngữ học hệ chuẩn In

 

Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ học (tháng 12/2019)  -- tải tại đây

 


Chương trình đào tạo ngôn ngữ học hệ chuẩn (Ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội): Link tải chương trình