Chọn từ điền vào ô trống.

Put the correct word into each space. When you have finished, click on "Check". If you need help, you can click on "Hint" to get a free letter.

Chọn các từ sau điền vào ô trống:

test4_viet.JPG


1. bạn có thời gian thì chúng ta cùng đi chơi.
2. Vì chị ấy rất tốt ai cũng thích chị ấy.
3. Tôi rất bận tôi không phải đi học.
4. Em Linh thầy giáo khen vì làm bài thi tốt
5. Bà ấy hết tiền rồi, bà ấy đã mua nhiều đồ quá.
6. Gia đình tôi không có nhiều tiền tôi phải tiết kiệm.
7. Mẹ tôi muốn tôi học tiếng Việt làm việc ở Việt Nam.