Điền từ.

Complete the exercise by typing the words into the gaps, and then press the "Check" button. If you need help, you can click on "Hint" to get a free letter.
   chắc      phải      sắp   
- Nếu bạn muốn khỏi ốm, bạn uống thuốc.
- Mai bị ốm, bạn ấy sẽ nghỉ học.
- Tôi cảm thấy hết đau rồi, chắc khỏi rồi.
- Các em đi học đúng giờ!
- Bạn nóng quá, bạn bị cảm rồi!
- bạn ăn nhiều, sẽ nhanh khỏi ốm
- My đi Thái Lan chơi.