Điền vào ô trống.

Choose your answer by entering words in the boxes. Press the "Check" button to check your quiz.
1. Quyển từ điển này giá 10.000đồng. Tôi chỉ có 9000 đồng. Tôi không tiền để mua. Tôi còn 1000 đồng nữa
2. Chiếc xe đạp này giá 500.000đồng. Tôi có 550.000. Tôi có thừa tiền để mua. Tôi còn 50.000đồng nữa
3. Quyển sách này giá 6000 đồng. Tôi có 8000đồng. Tôi mua sách và còn 2000đồng
4. Tôi chưa có tiền mua điện thoại. Tôi còn 100nghìn đồng nữa