Đọc và trả lời câu hỏi.

Read the text and answer the questions.
test4_dochieu2.jpg