Giống hay giống nhau?

Choose your answer by entering words in the boxes. Press the "Check" button to check your quiz.
1. Mai và chị gái quá!
2. Ly rất bố.
3. Em nói giỏi quá, rất người Việt Nam.
4. Hai cái áo này quá, cái nào của Lan, cái nào của Hồng?
5. Tôi thích đi mua sắm Hiền.