Đọc và trả lời câu hỏi.

Read the text and answer the questions.
test3_dochieu3.jpg