Họ đang ở đâu?

Choose and type the words into the gaps. When you have finished, click on "Check". If you need help, you can click on "Hint" to get a free letter

Điền các từ sau vào tranh cho đúng:

sân bay, chợ, trường đại học, bệnh viện, khách sạn, công viên, nhà hàng, siêu thị.