Chọn câu trả lời đúng.

Choose the correct answer.