Chọn từ và điền vào ô trống.

Complete the exercise by typing the correct words into the gaps, then press "Check" to check your answers. If you need help, you can use the "Hint" button to get a free letter.
   bóng đá      chơi      học      sáng      sinh viên      tuổi      về nhà   
Xin chào, tôi tên là Tú, 21 . Tôi đang là trường đại học Y – Hà Nội. Tôi đang năm thứ 3. Hàng ngày, tôi thường đi học từ 7 giờ đến 12 giờ trưa. Buổi chiều, tôi học ở thư viện, rồi thể thao. Tôi rất thích chơi và cầu lông. Tôi thường lúc 6 giờ tối