Điền từ vào ô trống.

Read the text and typing the correct words into the gaps. When you have finished, click on "Check". If you need help, you can click on "Hint" to get a free letter.

Thành viên trong gia đình

Ông Thành và bà Liên kết hôn và có 3 con là:
Hoa ( 35 tuổi), Tuấn (30 tuổi), Ngọc (26 tuổi)
Hoa kết hôn với Minh có 2 người con gái: Mai (10 tuổi), Ly ( 4 tuổi)
Tuấn kết hôn với Lan có một người con: Vũ 3 tuổi
Ngọc chưa kết hôn.
test1_gd_tv.swf
Câu hỏi:
Ông Thành là của Hoa
Tuấn là của Lan
Tuấn là của Ngọc
Mai là của bà Liên
Hoa là của Vũ
Hoa là của Minh
Mai là của Ly
Ngọc là của Mai
Vũ là của Ly, Mai
Lan là của Ngọc