Nối các cột bên phải vào các cột bên trái cho đúng.

Match the items on the right to the items on the left.