Đọc và trả lời câu hỏi.

Read the story and answer the questions.
test1_dochieu1.jpg